lang en
iTD ACADEMY

ThS. Timothy Kirk Nelson

- Thạc sĩ Quản lý giáo dục và giảng dạy STEM tại trường Đại học Giáo dục Indiana, Hoa Kỳ.
- Chứng chỉ IV về TESOL tại Đại học Ngôn ngữ Quốc tế Úc tại Southport, Úc.
- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Toán và Khoa học cho học sinh và đào tạo giáo viên về phương pháp giảng dạy kết hợp áp dụng công nghệ vào việc giảng dạy Toán học và Khoa học.
- Có niềm đam mê về khoa học, khám phá về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy.