lang en
iTD ACADEMY

Lịch thi Cambrigde 2020

Lịch thi Camgridge: https://www.itdacademy.edu.vn/lich-thi-cambrigde-2020-sp25.html
Đăng ký thi tiếng anh: 
- Đăng ký thi YLE: 
Registration Form
- Đăng ký thi Main suites: Registration Form

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
iTD ACADEMY

Lịch thi Cambrigde 2019

Lịch thi Camgridge: https://www.itdacademy.edu.vn/lich-thi-cambrigde-2019-sp22.html
Đăng ký thi tiếng anh: 
- Đăng ký thi YLE: Registration Form
- Đăng ký thi Main suites: 
Registration Form
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
iTD ACADEMY

Lịch thi Cambrigde 2021

Lịch thi Camgridge: https://www.itdacademy.edu.vn/lich-thi-cambrigde-2021-sp32.html
Đăng ký thi tiếng anh: 
- Đăng ký thi YLE: 
Registration Form
- Đăng ký thi Main suites: Registration Form

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/