lang en
iTD ACADEMY

KHÓA HỌC TESOL 350 GIỜ

 

KHÓA HỌC TESOL 350 GIỜ

Khóa học TESOL 350 giờ Level 7 là một khóa học dành cho cấp độ cao, được thiết kế riêng cho những giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất một năm. Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức về cả lý thuyết và thực hành về việc giảng dạy tiếng Anh cho người nói tiếng nước ngoài trong nhiều bối cảnh xã hội đa dạng, có áp dụng các phương pháp giao tiếp hiện đại.
 
Chứng nhận được kiểm định    

Khóa học 350 giờ TESOL được công nhận bởi ALAP (Tổ chức kiểm định ngôn ngữ), một tổ chức kiểm định có trụ sở tại Vương quốc Anh. ALAP là một tổ chức kiểm định chuyên về ngành đào tạo giảng dạy tiếng anh (ELT) ALAP được hỗ trợ bởi một Hội đồng học thuật, chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Hội đồng ALAP giám sát các vấn đề liên quan đến chất lượng học tập, đảm bảo rằng giá trị của Chứng chỉ ALAP được duy trì.

 
Mục tiêu khóa học                        

Mục đích tổng thể của Văn bằng TESOL 350 giờ là cung cấp cho học viên kiến thức về cả lý thuyết và thực hành về việc giảng dạy tiếng Anh cho người nói tiếng nước ngoài trong nhiều bối cảnh xã hội đa dạng, có áp dụng các phương pháp giao tiếp hiện đại.

 
Điều kiện tham gia                        

Khóa học này được hướng tới các giáo viên hoặc những người muốn tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn về TESOL. Khóa học bao gồm một phần thực hành giảng dạy. Nếu học viên không chắc chắn về điều kiện của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại itd@iae.edu.vn

 
Cấu trúc khóa học                          

Văn bằng 350 giờ TESOL bao gồm 10 bài (tổng cộng 17 học phần). Bao gồm trong các học phần là ghi chú khóa học, một loạt các bài tập và tự kiểm tra để đánh giá liên tục. Người hướng dẫn của bạn sẽ chấm điểm từng học phần khi nó được hoàn thành và gửi lại  với các nhận xét, hướng dẫn và một thang điểm để bạn có thể theo dõi tiến trình của mình. Không có bài kiểm tra viết.

 
Thời lượng của khóa học

Thời gian cần thiết để hoàn thành khóa học TESOL phụ thuộc sự cam kết của mỗi học viên. Có khoảng 350 giờ học trong khóa học này. Theo hướng dẫn chung, hầu hết các học viên đều hoàn thành khóa học trong khoảng 24-30 tuần, tuy nhiên nếu học viên có thể chủ động gia hạn thời gian học tập.

 
Nội dung khóa học
    
Unit 1: Being An Efficient Distance Learner

Study skills – Managing your time efficiently – Organising your schedule – Note-taking – Overcoming the loneliness of the distance learner – How this course works

Unit 2: Semantics / Language Awareness

Module 1 – Form and Function – Lexical meaning: denotation, connotation, synonyms, antonyms, hyponyms, polysemes, homonyms – The importance of collocation – Time and Tense – Presents – Past tenses – Futurity – Conditionals and Hypothetical Meaning

Module 2 – Progressive and Perfect aspects: form and meaning – The Progressive aspect and Stative verbs – Form and Meaning of the perfect aspect – Sentence structure: units of language; sentence elements

Module 3 – Negatives: types of negation – Questions: question types – Modality – Word Classes and Phrases – Adjectives and Adverbs – Determiners

Module 4 – Prepositions and Multi-word verbs – Word formation: morphemes

Unit 3: Phonology And Phenetics

Module 1 – Attitudes to Pronunciation Teaching – Terminology in Phonology and Phonetics – Organs of Speech – Phonemes – The Phonemic Chart – Consonants: description and practical applications – Vowels – Cardinal Vowels chart – Diphthongs – Place of Articulation – Research Based project – Materials evaluation

Module 2 – the syllable – consonant clusters – strong and weak syllables – word and sentence stress – the ‘schwa’ sound – marking stress – primary and secondary stress – tendencies in word stress – research based project – weak forms – English as a time-stressed language – Features of connected speech – Materials evaluation

Module 3 – spoken and written forms – intonation – tone units – the tonic syllable – pitch movement – intonation and discourse – teaching and learning intonation – research based project – pronunciation and ‘which’ English – are native speakers the best ESOL teachers? – Strategies for personal development in the teaching of pronunciation

Unit 4: Psycholinguistics

Module 1 – attitudes toward language teaching – good language learners: characteristics and strategies – the teacher’s influence on learner strategies – cognitive strategies – metacognitive strategies – communication strategies – social strategies – learner training – learner training materials evaluation – research based project – observation task

Module 2 – motivation – motivational factors – the teacher’s influence – motivational differences – learner styles – Multiple Intelligence Theory – research based project

Module 3 – first language acquisition: behaviourism, innatism, interactionism – second language acquisition: behaviourism, innatism (aka cognitivism), information processing, interactionism.

Unit 5: Discourse Analysis

Module 1 – brief history of Discourse Analysis: structuralism, sociolinguistics, post-modernist – coherence in language – cognitive interpretation of language: Schema Theory – social context of language – political context of language – approaches to encourage coherence in discourse (practical case) – discourse communicative methodology and student centredness

Module 2 – teacher talk in the ESOL class – turn-taking research – text structure: cohesive devices (lexical cohesion, tense concordance, pronoun referencing, article referencing, conjunctions, ellipsis, substitution, parallelism) – cohesive devices in the classroom: a practical case – differences between written and spoken language – discourse intonation – teaching discourse intonation in the ESOL classroom – transcribing spoken language

Unit 6: Syllabus Design

Module 1 – Pros and cons of a syllabus – Types of syllabus – Needs analysis – Planning the syllabus – Action research project

Unit 7: Materials Design And Exploitation

Module 1 – Evaluating course books – Exploiting published materials – Resources and Technology – Using the internet – Adapting authentic materials – Action research project

Unit 8: Methodology

Module 1 – Second Language Acquisition Theory – Behaviourism versus Cognitivism – The Natural approach – The Lexical Approach – More recent approaches and views on the teaching-learning relationship

Unit 9: Teacher Development

Module 1 – Factors that contribute to teacher demotivation – A basis for Professional Progress – Peer Training – Sources of valuable feedback – Meetings as a forum for sharing reflections and further development – Practical ideas for moving forward as a teacher: practical case

Unit 10: English As A World Language

Module 1 – English as an International language – English in the country you wish to teach and research project – Standard English and Varieties of English – Teaching Language and Culture – Teaching in Monolingual and Multilingua classes – Implications for Teaching: practical cases

Điểm số
Thang điểm xếp hạng
A1 – Outstanding work
A2 – Excellent
B1 – Very Good
B2 – Good
C – Satisfactory
U – Unsatisfactory
(re-submit)
If your work is between 2 grades the mark may appear as C/B2 or A2/A1
Học viên sẽ nhận được
* Chứng chỉ TESOL do INTESOL Worldwide và ALAP cấp
Bảng điểm chi tiết toàn khóa học
MIỄN PHÍ Giáo trình Ôn tập ngữ pháp tiếng anh
MIỄN PHÍ Giáo trình chi tiết bài học và trò chơi hỗ trợ
MIỄN PHÍ vận chuyển văn bằng được cấp từ Anh
Giảng viên hỗ trợ trong toàn bộ quá trình học
Phương pháp/ kỹ thuật giảng dạy thực tế
Bằng cấp quốc tế được bảo mật và chứng nhận
Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm
Lưu ý: Khóa học không quy định ngày bắt đầu nên học viên sẽ được chủ động trong việc bắt đầu học tập và lên kế hoạch học tập cho mình. Sau khi đăng ký, học viên sẽ được cung cấp tài khoản để đăng nhập vào khóa học.
iTD ACADEMY

THÔNG TIN LIÊN QUAN