lang en
iTD ACADEMY

TKT (Teaching Knowledge Test) – Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh

TKT (Teaching Knowledge Test) là một chuỗi bài thi gồm 3 học phần chính và 2 học phần đặc biệt dùng để kiểm tra kiến thức của thí sinh về lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn thi bất cứ học phần nào mà họ cảm thấy cần, vào bất cứ thời gian nào. Thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ riêng cho từng học phần mà mình lựa chọn thi.