lang en
iTD ACADEMY

A2 Key

Chứng chỉ A2 Key là minh chứng về khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong những tình huống đơn giản của người sở hữu nó. Bài thi này bao gồm 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Sau bài thi này, các thi sinh có thể tiếp tục tham gia các bài thi ở cấp độ cao hơn như B1 Preliminary hay là B2 First.
iTD ACADEMY

B1 Prelimimary

Chứng chỉ B1 Preliminary minh chứng cho việc người sở hữu đã thành thạo tiếng Anh căn bản và có những kỹ năng thực tế cho việc sử dụng tiếng Anh hàng ngày.
Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của bạn chuyển tiếp từ A2 Key sang B2 First.
iTD ACADEMY

B2 First

Chứng chỉ B2 Frist cho thấy người sở hữu có các kỹ năng ngôn ngữ để có thể sinh sống và làm việc độc lập ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc theo học những khóa học bằng tiếng Anh.
Đây cũng là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho các kỳ thi cấp độ cao hơn như C1 Advanced.