lang en
iTD ACADEMY

ThS. Elvis Jardinel Lumame

- Thạc sĩ Quản lý Giáo dục tại Universidad de Sta. Isabel, Naga City, Philippines.
- Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam.
- Trưởng phòng đào tạo tại Ivyprep Education.