lang en
iTD ACADEMY

Chương trình đào tạo giáo viên iSMART trong giảng dạy tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học

Chương trình đào tạo giáo viên được iTD Academy thiết kế riêng cho các giáo viên và nhân viên đào tạo của iSMART, với mục tiêu cung cấp những kỹ năng và công nghệ ứng dụng trong việc giảng dạy tiếng Anh căn bản và dạy tiếng Anh qua các môn Toán và Khoa học. Các giáo viên của iSMART sẽ có cơ hội được tiếp cận các kỹ năng đào tạo cần thiết để đào tạo cho các giáo viên của iSMART trong tương lai.