lang en
iTD ACADEMY

Hướng dẫn đăng ký dành cho học sinh thi Young Learners (Starters, Movers, Flyers)

Lịch thi Camgridge: https://www.itdacademy.edu.vn/lich-thi-cambrigde-2020-sp25.html
Đăng ký thi tiếng anh: 
- Đăng ký thi YLE: Registration Form
- Đăng ký thi Main suites: 
Registration Form
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
iTD ACADEMY

Hướng dẫn đăng ký thi Main Suites cho học sinh

Lịch thi Camgridge: https://www.itdacademy.edu.vn/lich-thi-cambrigde-2020-sp25.html
Đăng ký thi tiếng anh: 
- Đăng ký thi YLE: Registration Form
- Đăng ký thi Main Suites: 
Registration Form
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/