iTD ACADEMY

Lịch thi Cambridge

iTD ACADEMY

Các bài thi Cambridge Assessment English

Cambridge English Qualifications là các kỳ thi chuyên sâu giúp cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị, hiệu quả và bổ ích. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Cambridge khuyến khích sự tiến bộ không ngừng với lộ trình học rõ ràng giúp nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Cambridge English Qualifications có các văn bằng chứng chỉ cho trường học, dùng cho các mục đích thông thường, giáo dục bậc cao và thương mại.
iTD ACADEMY

Đăng ký thi Cambridge

LỊCH THI SẮP DIỄN RA

LỊCH THI THÁNG 6
20/06/2020
28/06/2020

 
LỊCH THI THÁNG 7
04/07/2020
05/07/2020

22/07/2020
25/07/2020

 
LỊCH THI THÁNG 8 08/08/2020


Theo dõi các kỳ thi sắp diễn ra tại đây
https://www.itdacademy.edu.vn/itd-academy-trung-tam-khao-thi-duoc-uy-quyen-cua-cambridge-assessment-english-phoi-hop-cung-cac-don-vi-trien-khai-ky-thi-chung-chi-tieng-anh-quoc-te-sau-dai-dich-covid-19-t67.html

Lịch thi Camgridge 2020 
https://www.itdacademy.edu.vn/lich-thi-cambrigde-2020-sp25.html