lang en
iTD ACADEMY

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

B1 Business Preliminary là một trong ba bài thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Cambridge cấp bằng, được thiết kế riêng cho người đi làm trong các ngành thương mại. Người sở hữu chứng chỉ này có thể dùng nó như là một minh chứng về năng lực tiếng Anh của mình có thể sử dụng trong thực tế hàng ngày của môi trường công việc.
Nội dung của bài thi dựa trên những công việc hàng ngày trong môi trường làm việc và được thiết kế để phát triển các kỹ năng tiếng Anh thương mại.
iTD ACADEMY

B1 Business Vantage (BEC Vantage)

Người sở hữu chứng chỉ B2 Business Vantage cho thấy họ đã sẵn sàng để làm việc trong môi trường thương mại quốc tế. Nhờ vậy họ có thể ứng tuyển cho những công việc mới, thăng tiến trong công việc và phát triển sự nghiệp của mình.
Tương tự như chứng chỉ B1 Business Preliminary, chứng chỉ B2 Business Vantage dựa trên những công việc hàng ngày trong môi trường làm việc và được thiết kế để phát triển các kỹ năng tiếng Anh thương mại.
iTD ACADEMY

C1 Business Higher (BEC Higher)

Người sở hữu chứng chỉ C1 Business Higher cho thấy họ đã đạt được trình độ cao cấp trong tiếng Anh thương mại, sẵn sàng cho những vị trí công việc cao hơn. Tương tự như hai chứng chỉ trước, chứng chỉ C1 Business Higher cũng dựa trên những công việc hàng ngày trong môi trường làm việc và được thiết kế để phát triển các kỹ năng tiếng Anh thương mại.